Missie

Als organisatie bestaan wij om de marketingmodellen in een handomdraai te laten maken. Wij bieden de tools die onmisbaar zijn geworden.

Visie

Het creëren van een community van marketingprofessionals die verbonden met elkaar zijn en bezig zijn met de behoefte om elkaar te helpen met het doen van marketing.

Strategie

We zorgen voor de ultieme betaalbare methode om marketingprofessionals veel tijd te laten besparen met behulp van marketinggenerators.

Alle marketingartikelen

 • SFA Model
  Het SFA model of FOETSJE zorgt voor een toepassing van een strategiebepaling voor je organisatie. De opties uit de confrontatie weeg je aan de hand van criteria’s van het SFA model of FOETSJE methode.
 • MaBa analyse
  De MaBa analyse is een strategisch productportfolio analyse voor de producten of diensten van je organisatie. Elke organisatie hoort afwegingen te maken voor producten of diensten die goed verkopen of juist slecht verkopen.
 • Strategische groepenkaart
  De strategische groepenkaart biedt inzicht in de grootste concurrenten met de bijhorende strategie. Deze concurrenten zijn verdeeld in strategische groepen.
 • Productlevenscyclus
  De productlevenscyclus (PLC) staat bekend om een indicatie te geven op het gebied van de levensduur a.d.h.v. de PMC’s. Dit houdt in dat de lijn de positie aangeeft van jouw product of dienst.
 • Treacy en Wiersema
  Het Treacy en Wiersema model is bedacht door Michael Treacy en Fred Wiersema. Zij hielpen en adviseerden organisaties in het vaststellen of het verbeteren van hen strategie.
 • 5 krachten model Porter
  Het 5 krachten model van Porter is een analyse om de druk te bepalen van de markt in de meso analyse. Dit is geen concurrentieanalyse model, maar een meso omgevingsanalyse (bedrijfstak analyse) voor je marketingplan.
 • Confrontatiematrix
  De confrontatiematrix is een matrix dat in een oogslag (visueel) laat zien hoe de organisatie en markt samen komen. Het laat organisaties zien welke kansen haalbaar zijn en welke bedreigingen er in de weg zitten of aan te pakken zijn.
 • Klantenpiramide Curry
  De klantenpiramide Curry van Jay Curry wordt gebruikt om klanten te segmenteren en te analyseren in een klantenportfolio. Het is een model om een klantenanalyse uit te voeren.
 • 6 W’s van Ferrel
  De 6 W’s van Ferrel is een afnemersanalyse die (potentiële afnemers) van de organisatie in kaart brengt. Om de afnemersanalyse te kunnen maken analyseer je de w’s van Ferrel met behulp van vier vragen.
 • 7s Model McKinsey
  Het 7s Model McKinsey wordt gebruikt om de organisatie in kaart te brengen. Met het interne analyse model worden de zwakte en sterke punten van het bedrijf achterhaald.
 • Concurrentiestrategie Porter
  Volgens de concurrentiestrategie van porter zijn er verschillende strategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen t.o.v. haar concurrenten te creëren.
 • Gantt Chart
  De Gantt Chart staat voor het visualiseren van de planning en voortgang. Met dit marketing-planningsmodel worden betrokken partijen geïnstrueerd over het uit te voeren marketingplanning.
 • Abell model
  Het Abell model wordt gemaakt op twee momenten. Bij de eerste analyse (Huidige activiteiten – Business scope) wordt de huidige situatie in kaart gebracht om inzicht te krijgen in de bestaande markten. 
 • BCG Matrix
  Een BCG Matrix maken is niet ingewikkeld. Je hebt vaak een voorbeeld nodig om aan de slag te gaan. De BCG matrix is een productportfolio voor de organisatie. Met de juiste variabelen kan de BCG Matrix een goed hulpmiddel zijn om te investeren in producten of diensten.
 • Parfitt en Collins
  De Parfitt en Collins analyse is ontworpen voor een product of dienstlancering. Deze analyse wordt toegepast om vanuit verschillende oogpunten te berekenen of het product of dienst hieraan voldoet. Deze analyse wordt toegepast in een marktbewerkingsplan.
 • Kraljic matrix
  De Kraljic matrix is gebaseerd op twee dimensies. De kwetsbaarheid van de aanvoer (leveringsrisico) en het financiële resultaat van de onderneming (winst).
 • Arthur D. Little matrix
  De ADL matrix geeft inzicht in de concurrentieposities van organisaties. De levensclyclus geeft aan in welke fase de organisatie is. De matrix is opgedeeld in 4 levenscyclus fases en 5 concurrentieposities.
 • SIVA model
  Het SIVA model en de 4 P’s marketingmix zijn modellen die geïntroduceerd zijn om de doelgroep te analyseren. Klanten vormen namelijk het bestaansrecht voor je onderneming.
 • FAP dimensies (analyse)
  De FAP dimensies is een analyse voor je marketingplan. Met de FAP maak je een segmentatie om je kansen in de markt te verbreden. De FAP analyse geeft jou ook inzichten wanneer de markt verzadigd lijkt te raken.
 • Waardeketen Porter
  De waardeketen van Porter bestaat uit primaire en ondersteunde activiteiten. De waardeketen van Porter wordt per onderdeel behandelt om meer inzicht te geven, welke onderdelen je kan aanpassen voor je organisatie. Wanneer je een strategie hebt bepaald, is het tijd om deze te gaan implementeren.
 • Salesfabriek bouwstenen
  Hoe kan je de salesfabriek toepassen? Je vindt hieronder een overzicht van de bouwstenen van de salesfabriek en wat elk element betekent. Het is een techniek om inzicht te krijgen op de veranderingen van de markt en hoe je er met de salesfabriek erop in kan spelen.
 • Ansoff matrix
  De Ansoff matrix maakt het voor marketeers mogelijk om de groei te bepalen aan de hand van vier kwadranten. Deze kwadranten worden ook product/markt-combinaties (PMC’s) genoemd.
 • Stoner en Freeman
  Het Stoner en Freeman model behoort bij de modellen die niet vaak wordt gebruik. Het model lijkt veel op het DESTEP model. Net zoals bij het DESTEP model worden de externe factoren geanalyseerd.
 • Sales funnel
  De sales funnel is een belangrijk verkoopinstrument. De sales funnel analyse is een trechter die toekomstige klanten door het verkoopproces leidt. De markt bestaat uit spelers die in de salesfabriek worden getoond.
 • Concurrentiebenadering Kotler
  De concurrentiebenadering van Kotler heeft verschillende manieren om het voor je concurrent lastig te maken. Zo heeft Kotler verschillende soorten modellen voor marketing ontwikkeld.
 • SDP model
  Met het SDP model maak je een marktsegmentatie voor je nieuwe product of dienst. Om de segmentatie te realiseren heeft het SDP model 3 elementen. Dit bestaat uit segmenteren, doelmarktbepaling en positioneren.

Alle marketingtermen

 • Marktonderzoek
  Wat is marktonderzoek? Marktonderzoek is het proces van het bepalen van de levensvatbaarheid van een nieuwe dienst of een nieuw product door middel van onderzoek dat rechtstreeks bij potentiële klanten wordt uitgevoerd. Marktonderzoek stelt een bedrijf in staat de doelmarkt te ontdekken en meningen en andere feedback van consumenten te krijgen over hun belangstelling voor […]
 • Concurrentieanalyse
  Een concurrentieanalyse is een strategie waarbij de belangrijkste concurrenten worden onderzocht om inzicht te krijgen in hun producten, verkoop en marketingtactieken. Het implementeren van sterkere bedrijfsstrategieën, het afweren van concurrenten, en het veroveren van marktaandeel zijn slechts enkele voordelen van het uitvoeren van een concurrerende marktanalyse. Een concurrentieanalyse kan u helpen te weten te komen […]
 • Ondernemingsplan
  Een ondernemingsplan is een geschreven document dat in detail beschrijft hoe een bedrijf – meestal een startup – zijn doelstellingen bepaalt en hoe het zijn doelen gaat bereiken. Een ondernemingsplan bevat een schriftelijke routekaart voor het bedrijf vanuit marketing-, financieel en operationeel oogpunt.
 • Marktpenetratie
  Marktpenetratie is een maatstaf voor de mate waarin een product of dienst door klanten wordt gebruikt in vergelijking met de totale geschatte markt voor dat product of die dienst. Marktpenetratie kan ook worden gebruikt bij het ontwikkelen van strategieën om het marktaandeel van een bepaald product of een bepaalde dienst te vergroten.
 • DESTEP analyse
  De DESTEP elementen zijn externe factoren waarop je geen invloed op hebt. Het is een onderdeel van de macro-omgeving in een marketingplan.
 • Uitvoeringsfase
  Het uitvoeringsplan bestaat uit 1. Strategie 2. Implementatie 3. Evaluatie
 • Analyse fase
  SWOT is een afkorting voor strenghts, weaknesses, opportunities en threats.
 • Onderzoeksfase
  Het uitvoeren van intern en extern onderzoek: Bij de onderzoeksfase worden gegevens verzameld voor het beantwoorden van de opdracht.
 • Implementatieplan
  Het implementatieplan bestaat uit het oplossingsplan en het invoeringsplan. Oplossingsplan Uitvoeringsplan
 • Focusstrategie
  Bij de focusstrategie zal de onderneming zich toeleggen op enkele segmenten die goed worden bediend en vervolgens proberen de gehele markt te benaderen. Deze strategie is vaak een combinatie van de kosten- en differentiatiestrategie.
 • Stuck in the middle
  Stuck in the middle is geen succesvolle strategie omdat bedrijven die geen keuze maken uit één van de drie genoemde strategieën nooit succesvol op de markt zullen opereren.
 • Differentiatie
  Bij de differentiatie strategie is het belangrijk om met de producten en marketing zich te onderscheiden van de concurrenten en dus op meerdere segmenten gelijktijdig met diverse producten -en marketinginstrumenten actief te zijn.
 • Kostenleiderschap
  Bij de kostleiderschap strategie gaat het er om de kosten van productie, distributie, verkoop enz. zo laag mogelijk te houden zodat de prijs op de markt ook laag kan blijven in vergelijk met de concurrenten.
 • Onderzoeksmethoden
  Binnen brancheonderzoek bestaan twee soorten research (onderzoeken).
 • Financieel
  Voordat je eindelijk kan beginnen aan een marketingplan, moet je achterhalen hoe gezond de organisatie is op financieel gebied. Met behulp van kengetallen achterhaal je of de financiële situatie van de organisatie positief of negatief is.
 • Organisatie
  In de interne analyse wordt beschreven wat het bestaansrecht is van de onderneming. Binnen de interne analyse is het doen van interviews om een deelvraag te beantwoorden cruciaal. Zorg dat de geïnterviewde persoon een expert is in zijn gebied. Het aantal interviews wat je doet is minder van belang. Criteria waaraan een betrouwbare bron voor […]
 • Inleiding
  De volgende onderwerpen komen aan bod in de inleiding.
 • Onderzoekvragen
  Onderzoeksvragen helpen je bij het selecteren van de juiste informatie. Het zijn gedetailleerde vragen die antwoord geven op de centrale probleemstelling. Het kan lastig zijn om onderzoeksvragen te formuleren.
 • Probleemstelling
  De probleemstelling is de feitelijke situatie waarop een antwoord moet komen. Een probleemstelling is altijd een vraag.
 • Vooronderzoek
  In deze fase worden de voorbereidingen uitgevoerd om de onderzoeksvraag te verduidelijken en te verwoorden in een SMART geformuleerde opdracht.
 • Methodologie
  Een methodologie wordt ook wel een onderzoeksmethodologie genoemd of in dit geval een stappenplan.
 • Plan van aanpak
  Er zijn verschillende methoden die je kan gebruiken om je onderzoek uit te voeren. Bekijk het voorbeeld van het plan van aanpak.
 • Beste marketingboeken
  Marketingboeken zijn een must voor je bronvermelding. Hierdoor trek je sneller verbanden tussen verschillende marketingmodellen en hoe het beste toe te passen is. Daarom in willekeurige volgorde een aantal marketingboeken op een rijtje.
 • Waar bestaat een portfolio analyse uit?
  Een portfolio analyse bestaat uit het volgende:
 • Hoe moet je marktaandeel berekenen?
  Bereken verschillende varianten van het marktaandeel.
 • Wat zijn complementaire goederen?
  Complementaire goederen van het 5 krachten model van Porter zijn goederen die elkaar goed aanvullen.
 • Wat zijn substituten?
  Substituten zijn vervangende goederen. Iedere branche wordt minder aantrekkelijk als er meer substituten zijn ontwikkeld. Het aanbod neemt toe en mensen zijn minder bereid om snel een product te kopen. Zij onderzoeken de mogelijkheden in de markt.
 • Wat is een marketingplan?
  Een marketingplan is een rapport waarin uw marketingstrategie voor het komende jaar, kwartaal of maand wordt uiteengezet.
 • Wat is FOETSJE-model?
  Het FOETSJE model analyseert alleen de Feasibility van de organisatie. De marketingstrategie van de organisatie is dan niet beoordeelt op geschiktheid en aanvaardbaarheid.
 • Wat is customer intimacy?
  Customer intimacy is de letterlijke vertaling van klantenpartnerschap. Het staat voor het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van de relatie.
 • Wat is een marketingdoelstelling?
  Eenmarketingdoelstelling is het resultaat of doel dat je wilt bereiken. Dit is uitgedrukt in tijd of in percentages.
 • Wat is een operationeel marketingplan?
  Een operationeel marketingplan (korte termijn) is een methode om een plan binnen jaar uit te voeren. In dit rapport bepaal je bijv. het aantal personeel, het aantal spullen en de financiering.
 • Wat is een strategisch marketingplan?
  Een strategisch marketingplan (lange termijn) is een methode om een plan uit te voeren voor een periode van 5 jaar. In dit rapport bepaal je de concurrentie en hoeveel procent van de markt je in handen wilt krijgen.
 • Wat is strategie?
  Een strategie is gekozen door een organisatie. Het gekozen koers is gericht op de verwezenlijking van de door haar geformuleerde doelstellingen. Het houdt rekening met de langetermijnafstemming tussen de eigen organisatie en de externe omgeving.
 • Wat is strategisch marketingmanagement?
  Strategisch marketing management houdt zich bezig met het proces van identificeren en het definiëren. Het leveren van klantwaarde door de vraag centraal te stellen welke posities de organisaties op welke markten en met welke middelen wil innemen, op welke tijdstippen op de lange termijn ze dat wil doen en op welke wijze.
 • Wat is een segment?
  Een segment is een groep afnemers die gemeenschappelijke kenmerken vertonen (zoals gelijksoortige behoefte, gedrag of sociaal demografische kenmerken) en min of meer hetzelfde reageren op marketinginspanningen van aanbieders.
 • Wat is een interne analyse?
  Een interne analyse is een onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de organisatie op basis van een doorgrondig van het middelenprofiel van de organisatie. Het doel is inzicht te verkrijgen in de (potentieel) onderscheidende middelen van de organisatie die de basis zijn voor haar unieke waardeproposities voor klanten en concurrentievoordeel in de markt.
 • Wat is een productportfolio?
  Een productportfolio is een weergave van de producten van de organisatie (of strategische business unit) in een relatieve bedrijfspositie en marktaantrekkelijkheid.
 • Wat is een strategische optie?
  Een strategisch optie is een mogelijkheid voor een organisatie om tot verbeterd of nieuw concurrentievoordeel te komen via betere of nieuwe waardecreatie op basis van een verband tussen ontwikkelingen die zich in haar omgeving voltrekken en haar beschikbare middelen en vaardigheden.
 • Wat is een marketingmix?
  De marketingmix is het geheel van tactische marketinginstrumenten dat kan worden gebruikt om en coherente set van marketingactiviteiten te formuleren, gericht op het leveren van klantwaarde in lijn met de waardepropositie.
 • Wat is marktgerichtheid?
  Marktgerichtheid is de mate waarin een organisatie het marketingconcept heeft geimplementeerd, wat blijkt uit normen en waarden die het belang van het leveren van klantwaarde vooropstellen en het systematisch gebruik van actuele informatie over klantengroepen en concurrenten in beslissingen.
 • Wat is marketing accountability?
  Marketing accountability houdt zich bezig met de vraag wat marketingactiviteiten werkelijk financieel opleveren.
 • Wat is een marketingafdeling?
  Eenmarketingafdeling is een organisatie-eenheid met medewerkers die offcieel marketingtaken uitvoert in een organisatie.
 • Wat is een meso analyse?
  De factoren van de meso analyse /meso omgeving draaien om niet direct maar indirecte factoren die op de omgeving in kan spelen.
 • Wat is een macro analyse?
  De macro analyse (omgeving) is de omgeving waar de onderneming geen invloed op heeft. De macro analyse bestaat uit kansen en bedreigingen die voort komen uit het landschap waarin het actief is.
 • Wat is een externe analyse?
  De externe analyse is een onderzoek naar de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie met als doel het verwerven van inzicht in de huidige en toekomstige succesfactoren van de markt, alsmede in de eigen positie in de markt.
 • Wat zijn strategische issues?
  Strategisch issues zijn de aandachtspunten waarbij externe ontwikkelingen en interne middelen elkaar versterken of juist verzwakken. Onderstaand vind je een lijst van modellen voor je issues.
 • Wat is een USP?
  Een USP (Unique Selling Point) is een uniek voordeel van je product of dienst. Het voordeel onderscheidt je van de concurrentie.
 • Wat zijn strategische groepen?
  Strategische groepen zijn bedrijven die soortgelijke strategieën hanteren binnen een branche. Als gevolg hiervan ontstaan er clusters van bedrijven die op dezelfde strategische kenmerken in de markt concurreren.
 • Wat zijn omgevingsfactoren?
  Omgevingsfactoren zijn externe factoren waarop je geen invloed op hebt. Het is een onderdeel van de macro-omgeving in een marketingplan.
 • Wat is een product marktcombinatie? (PMC)
  Een product marktcombinatie (PMC) is een unieke combinatie van een product voor een specifieke groep klanten. Om tot een product marktcombinatie te komen is een afbakening voor het product nodig.
 • Wat is productontwikkeling?
  Een productontwikkeling is het proces dat een product doormaakt voordat het op de markt verschijnt. Het is een nieuw product of dienst in een bestaande markt.
 • Wat is operationele marketing?
  Operationele marketing houdt zich bezig met de manier waarop aan afnemers op duurzame wijze waarde kan worden geboden. Deze zijn in de perceptie van de afnemers superieur en onderscheidend.
 • Wat is marktsegmentatie?
  Marktsegmentatie is het opdelen van de afnemers in de markt voor een bedrijf. Deze afnemers worden ingedeeld in segmenten. Elk segment wordt ook gezien als een groep mensen. Deze groep mensen (groep consumenten) hebben gemeenschappelijke kenmerken.
 • Wat zijn bedrijfsprocessen?
  Bedrijfsprocessen zijn een ordening van activiteiten om een product of dienst te leveren met een toegevoegde waarde voor de klant. Het is een keten van activiteiten die gekoppeld en bestuurd worden door beslissingen.