Missie

Als organisatie bestaan wij om de marketingmodellen in een handomdraai te laten maken. Wij bieden de tools die onmisbaar zijn geworden.

Visie

Het creëren van een community van marketingprofessionals die verbonden met elkaar zijn en bezig zijn met de behoefte om elkaar te helpen met het doen van marketing.

Strategie

We zorgen voor de ultieme betaalbare methode om marketingprofessionals veel tijd te laten besparen met behulp van marketinggenerators.

Alle marketingartikelen

 • SFA Model
  Met het SFA model of FOETSJE ga je een strategiebepaling voor je organisatie toepassen. De opties uit de confrontatie weeg je aan de hand van criteria’s van het SFA model of FOETSJE methode. Om vanuit deze positie een concurrentiestrategie te kiezen die je kan inzetten voor je organisatie.
 • MaBa analyse
  De MaBa analyse is een strategisch productportfolio analyse voor de producten of diensten van je organisatie. Elke organisatie hoort afwegingen te maken voor producten of diensten die goed verkopen of juist slecht verkopen. De omgevingsfactoren van de markt bepalen de positie van je producten of diensten.
 • Strategische groepenkaart
  Een strategische groepenkaart biedt inzicht in de grootste concurrenten met de bijhorende strategie. Deze concurrenten zijn verdeeld in strategische groepen. In dit artikel leg ik uit in welke kwadranten een organisatie zich kan bevinden.
 • Productlevenscyclus
  De productlevenscyclus (PLC) staat bekend om een indicatie te geven op het gebied van de levensduur a.d.h.v. de PMC’s. Dit houdt in dat de lijn de positie aangeeft van jouw product of dienst. In dit artikel geef ik met behulp van 4 vragen hoe de PLC gebruikt moet worden.
 • Treacy en Wiersema
  Het Treacy en Wiersema waardediscipline model is bedacht door Michael Treacy en Fred Wiersema. Zij hielpen en adviseerden organisaties in het vaststellen of het verbeteren van hen strategie. Het waardestrategie model is opgesteld om de juiste strategie per organisatie te kunnen bepalen.
 • 5 krachten model Porter
  Het 5 krachten model van Porter is een analyse om de druk te bepalen van de markt in de meso analyse. Dit is geen concurrentieanalyse, maar een bedrijfstak analyse voor je marketingplan. De druk in de markt bepaalt uiteindelijk of je gaat instappen in deze markt. In dit artikel wordt er uitgelegd met welke variabelen dit wordt geanalyseerd.
 • Confrontatiematrix
  De confrontatiematrix is een matrix dat in een oogslag (visueel) laat zien hoe de organisatie en markt samen komen. Het laat organisaties zien welke kansen haalbaar zijn en welke bedreigingen er in de weg zitten of aan te pakken zijn. Een must voor iedere ondernemer om dit in kaart te hebben.
 • Klantenpiramide Curry
  De klantenpiramide van Curry wordt gebruikt om klanten te segmenteren en te analyseren. De onderneming kan door middel van de uitkomsten van deze piramide zijn strategiebeleid aanpassen. In dit artikel leg ik uit welke variabelen er zijn en hoe je deze kan toepassen voor je organisatiebeleid.
 • 6 W’s van Ferrel
  De 6 W’s van Ferrel is een afnemersanalyse die de afnemers van de organisatie in kaart brengt. Met behulp van 4 vragen wordt de analyse van Ferrel geanalyseerd. Aan het einde van dit artikel geef ik aan welke stappen je aan kan houden om een marketingstrategie te ontwikkelen aan de hand van je resultaten.
 • 7s Model McKinsey
  Het 7s Model van McKinsey is een model om de organisatie in kaart te brengen. Met het model achterhaal je de zwakte en sterke punten van de organisatie. In dit artikel komt ter zaken hoe het 7s Model van McKinsey wordt toegepast en welke variabelen gebruikt worden.
 • Concurrentiestrategie Porter
  Volgens Porter zijn er verschillende concurrentiestrategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen t.o.v. haar concurrenten te creëren. De Porter Generieke strategieën is een handig hulpmiddel bij het formuleren van een strategie voor een onderneming.
 • Gantt Chart
  De Gantt Chart staat voor het visualiseren van de planning en voortgang. Met dit marketing-planningsmodel worden betrokken partijen geïnstrueerd over het uit te voeren marketingplanning.
 • Abell model
  Het Abell & Hammond model wordt op twee momenten ingevuld. Bij de eerste analyse wordt de huidige situatie in kaart gebracht om inzicht te krijgen in de bestaande markten. Bij de tweede analyse analyseer je de markten waar de onderneming nog niet in zit. Deze voeg je toe aan de huidige analyse.
 • BCG Matrix
  De BCG matrix is een productportfolio de organisatie. Met de juiste variabelen kan de BCG Matrix een goed hulpmiddel zijn om te investeren in producten of diensten. Evenals kan je nadenken welke niets meer opbrengen om vervolgens deze te gaan afstoten van je portfolio.
 • Parfitt en Collins
  De Parfitt en Collins analyse is ontworpen voor een product of dienstlancering. Deze analyse wordt toegepast om vanuit verschillende oogpunten te berekenen of het product of dienst hieraan voldoet. Deze analyse wordt toegepast in een marktbewerkingsplan.
 • Kraljic matrix
  De Kraljic matrix is gebaseerd op twee dimensies. De kwetsbaarheid van de aanvoer (leveringsrisico) en het financiële resultaat van de onderneming (winst). De Kraljic matrix maakt onderscheid tussen vier kwadranten om te bepalen welke artikelen besteld kunnen worden en welke niet meer besteld hoeven te worden.
 • Arthur D. Little matrix
  De Arthur D. Little matrix geeft inzicht in de concurrentieposities van organisaties. De levensclyclus geeft aan in welke fase de organisatie is. De matrix is opgedeeld in 4 levenscyclus fases en 5 concurrentieposities. De Arthur D. Little matrix kan ook toegepast worden voor producten of diensten (PMC’s).
 • SIVA model
  De 4 p’s marketingmix en het SIVA model zijn modellen die geïntroduceerd zijn om de doelgroep te analyseren. Klanten vormen namelijk het bestaansrecht voor je onderneming. In dit artikel geef ik met behulp van 4 vragen een antwoord of je het SIVA model of de 4 P’s moet gebruiken.
 • FAP dimensies (analyse)
  De FAP dimensies is een analyse voor je marketingplan. Met de FAP maak je een segmentatie om je kansen in de markt te verbreden. De FAP dimensie geeft jou ook inzichten wanneer de markt verzadigd lijkt te raken. In dit artikel komt ter sprake hoe de dimensies worden in gezet, zodat jij het kan toepassen voor je marketingplan.
 • Waardeketen Porter
  Wanneer je een strategie hebt bepaald, is het tijd om deze te gaan implementeren. De waardeketen van Porter bestaat uit primaire en ondersteunde activiteiten. De waardeketen van Porter wordt per onderdeel behandelt om meer inzicht te geven, welke onderdelen je kan aanpassen voor je organisatie.
 • Salesfabriek bouwstenen
  Hoe kan je een salesfabriek toepassen? Je vindt hieronder een overzicht van de bouwstenen van de salesfabriek en wat elk element betekent. Het is een techniek om inzicht te krijgen op de veranderingen van de markt en hoe je er met de salesfabriek erop in kan spelen.
 • Ansoff matrix
  De Ansoff matrix maakt het voor marketeers mogelijk om de groei te bepalen aan de hand van vier kwadranten. Deze kwadranten worden ook product/markt-combinaties (PMC’s) genoemd. De Ansoff matrix helpt je bij een besluitvorming op tactisch, operationeel en strategisch niveau.
 • Stoner en Freeman
  Het Stoner and Freeman model behoort bij de modellen die niet vaak wordt gebruikt, aangezien het veel lijkt op het DESTEP model. Net zoals bij het DESTEP model worden de externe factoren geanalyseerd, alleen bij het Stoner and Freeman model bekijk je welke omgevingsfactor randvoorwaardelijk is om binnen een strategische groep te kunnen overleven.
 • Sales funnel
  De sales funnel is een trechter die toekomstige klanten door het verkoopproces leidt. De markt bestaat uit spelers die in de salesfabriek worden getoond. De sales funnel leidt tot winst en is een goede toevoeging aan je product of dienst.
 • Concurrentiebenadering Kotler
  De concurrentiebenadering van Kotler heeft verschillende manieren om het voor je concurrent lastig te maken. Zo heeft Kotler verschillende soorten modellen voor marketing ontwikkeld. De onderstaande vragen geven inzicht of je het model nodig hebt voor je onderzoek.
 • SDP model
  Het SDP Model bestaat uit segmenteren, doelmarktbepaling en positioneren. Dit model hoort bij de externe analyse, omdat je de markt van je product gaat analyseren en een selectie gaat maken van je doelgroep voor een passend strategie.

Alle marketingtermen

 • Wat zijn complementaire goederen?
  Complementaire goederen van het 5 krachten model van Porter zijn goederen die elkaar goed aanvullen. In de autobranche zijn dit de benzine en de auto. Ze vullen elkaar goed aan en bieden elkaar kansen aan in de markt, als het gaat om de stijging van de olieprijzen.
 • Wat zijn substituten?
  Substituten zijn vervangende goederen. Iedere branche wordt minder aantrekkelijk als er meer substituten zijn ontwikkeld. Het aanbod neemt toe en mensen zijn minder bereid om snel een product te kopen. Zij onderzoeken de mogelijkheden in de markt.
 • Wat is een marketingplan?
  Een marketingplan is een rapport waarin uw marketingstrategie voor het komende jaar, kwartaal of maand wordt uiteengezet.
 • Wat is FOETSJE-model?
  Het FOETSJE model analyseert alleen de Feasibility van de organisatie. De marketingstrategie van de organisatie is dan niet beoordeelt op geschiktheid en aanvaardbaarheid.
 • Wat is customer intimacy?
  Customer intimacy is de letterlijke vertaling van klantenpartnerschap. Het staat voor het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van de relatie.
 • Wat is een marketingdoelstelling?
  Eenmarketingdoelstelling is het resultaat of doel dat je wilt bereiken. Dit is uitgedrukt in tijd of in percentages.
 • Wat is een operationeel marketingplan?
  Een operationeel marketingplan (korte termijn) is een methode om een plan binnen jaar uit te voeren. In dit rapport bepaal je bijv. het aantal personeel, het aantal spullen en de financiering.
 • Wat is een strategisch marketingplan?
  Een strategisch marketingplan (lange termijn) is een methode om een plan uit te voeren voor een periode van 5 jaar. In dit rapport bepaal je de concurrentie en hoeveel procent van de markt je in handen wilt krijgen.
 • Wat is strategie?
  Een strategie is gekozen door een organisatie. Het gekozen koers is gericht op de verwezenlijking van de door haar geformuleerde doelstellingen. Het houdt rekening met de langetermijnafstemming tussen de eigen organisatie en de externe omgeving.
 • Wat is strategisch marketingmanagement?
  Strategisch marketing management houdt zich bezig met het proces van identificeren en het definiëren. Het leveren van klantwaarde door de vraag centraal te stellen welke posities de organisaties op welke markten en met welke middelen wil innemen, op welke tijdstippen op de lange termijn ze dat wil doen en op welke wijze.
 • Wat is een segment?
  Een segment is een groep afnemers die gemeenschappelijke kenmerken vertonen (zoals gelijksoortige behoefte, gedrag of sociaal demografische kenmerken) en min of meer hetzelfde reageren op marketinginspanningen van aanbieders.
 • Wat is een interne analyse?
  Een interne analyse is een onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de organisatie op basis van een doorgrondig van het middelenprofiel van de organisatie. Het doel is inzicht te verkrijgen in de (potentieel) onderscheidende middelen van de organisatie die de basis zijn voor haar unieke waardeproposities voor klanten en concurrentievoordeel in de markt.
 • Wat is een productportfolio?
  Een productportfolio is een weergave van de producten van de organisatie (of strategische business unit) in een relatieve bedrijfspositie en marktaantrekkelijkheid.
 • Wat is een strategische optie?
  Een strategisch optie is een mogelijkheid voor een organisatie om tot verbeterd of nieuw concurrentievoordeel te komen via betere of nieuwe waardecreatie op basis van een verband tussen ontwikkelingen die zich in haar omgeving voltrekken en haar beschikbare middelen en vaardigheden.
 • Wat is een marketingmix?
  De marketingmix is het geheel van tactische marketinginstrumenten dat kan worden gebruikt om en coherente set van marketingactiviteiten te formuleren, gericht op het leveren van klantwaarde in lijn met de waardepropositie.
 • Wat is marktgerichtheid?
  Marktgerichtheid is de mate waarin een organisatie het marketingconcept heeft geimplementeerd, wat blijkt uit normen en waarden die het belang van het leveren van klantwaarde vooropstellen en het systematisch gebruik van actuele informatie over klantengroepen en concurrenten in beslissingen.
 • Wat is marketing accountability?
  Marketing accountability houdt zich bezig met de vraag wat marketingactiviteiten werkelijk financieel opleveren.
 • Wat is een marketingafdeling?
  Eenmarketingafdeling is een organisatie-eenheid met medewerkers die offcieel marketingtaken uitvoert in een organisatie.
 • Wat is een meso analyse?
  De factoren van de meso analyse /meso omgeving draaien om niet direct maar indirecte factoren die op de omgeving in kan spelen.
 • Wat is een macro analyse?
  De macro analyse (omgeving) is de omgeving waar de onderneming geen invloed op heeft. De macro analyse bestaat uit kansen en bedreigingen die voort komen uit het landschap waarin het actief is.
 • Wat is een externe analyse?
  De externe analyse is een onderzoek naar de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie met als doel het verwerven van inzicht in de huidige en toekomstige succesfactoren van de markt, alsmede in de eigen positie in de markt.
 • Wat zijn strategische issues?
  Strategisch issues zijn de aandachtspunten waarbij externe ontwikkelingen en interne middelen elkaar versterken of juist verzwakken. Onderstaand vind je een lijst van modellen voor je issues.
 • Wat is een USP?
  Een USP (Unique Selling Point) is een uniek voordeel van je product of dienst. Het voordeel onderscheidt je van de concurrentie.
 • Wat zijn strategische groepen?
  Strategische groepen zijn bedrijven die soortgelijke strategieën hanteren binnen een branche. Als gevolg hiervan ontstaan er clusters van bedrijven die op dezelfde strategische kenmerken in de markt concurreren.
 • Wat zijn omgevingsfactoren? (DESTEP)
  Omgevingsfactoren zijn externe factoren waarop je geen invloed op hebt. Het is een onderdeel van de macro-omgeving in een marketingplan.
 • Wat is een product marktcombinatie? (PMC)
  Een product marktcombinatie (PMC) is een unieke combinatie van een product voor een specifieke groep klanten. Om tot een product marktcombinatie te komen is een afbakening voor het product nodig.
 • Wat is productontwikkeling?
  Een productontwikkeling is het proces dat een product doormaakt voordat het op de markt verschijnt. Het is een nieuw product of dienst in een bestaande markt.
 • Wat is operationele marketing?
  Operationele marketing houdt zich bezig met de manier waarop aan afnemers op duurzame wijze waarde kan worden geboden. Deze zijn in de perceptie van de afnemers superieur en onderscheidend.
 • Wat is marktsegmentatie?
  Marktsegmentatie is het opdelen van de afnemers in de markt voor een bedrijf. Deze afnemers worden ingedeeld in segmenten. Elk segment wordt ook gezien als een groep mensen. Deze groep mensen (groep consumenten) hebben gemeenschappelijke kenmerken.
 • Wat zijn bedrijfsprocessen?
  Bedrijfsprocessen zijn een ordening van activiteiten om een product of dienst te leveren met een toegevoegde waarde voor de klant. Het is een keten van activiteiten die gekoppeld en bestuurd worden door beslissingen.
 • Wat is experience marketing?
  Experience marketing is een marketing techniek om ‘emotie’ los te laten bij de consument. De consument ervaart het product en/of dienst. Je bouwt de wereld rondom het product en/of dienst. De beleving van de consument blijft hangen waardoor gratis publiciteit door de consument wordt gegenereerd.
 • Wat zijn klantprofielen?
  Een klantprofiel is een beschrijving van de kenmerken van een klant. Deze kenmerken zijn specifiek en relevant voor de communicatie met de klant.
 • Wat is het ABCD model?
  Het ABCD model is een onderdeel van de externe analyse op meso niveau.
 • Wat is een SWOT-analyse?
  De SWOT analyse (Sterkte-zwakteanalyse) is een onderdeel van de externe analyse.
 • Wat betekent marketingstrategie?
  Marketingstrategie is een juiste fit tussen markt en organisatie om vervolgens de doelgroep te benaderen met de marketingmix.