Het SFA model of FOETSJE zorgt voor een uiteindelijke besluit om acties te realiseren. Er worden opties voorgelegd en aan het is aan de taak van de onderzoek om het juiste advies te geven. De opties uit de confrontatie weeg je aan de hand van criteriums van het SFA model of FOETSJE methode. Om vanuit deze positie een concurrentiestrategie te kiezen die je kan inzetten voor je organisatie.

Samenvatting

 • Het SFA Model, ook bekend als de FOETSJE Methode, is een praktisch framework dat organisaties helpt bij het maken van weloverwogen strategische beslissingen door te kijken naar geschiktheid, haalbaarheid en acceptatie van opties.
 • Dit model wordt gebruikt voor organisatiebesluitvorming en bij de evaluatie van opties en adviesverlening, waarbij het bedrijven helpt om slimme keuzes te maken die passen bij hun cultuur, financiële capaciteiten en marktpositie.
 • De SFA Matrix biedt meetbare strategieën voor organisaties om groei-, stabiliteits- en inkrimpingstrategieën te identificeren en te kiezen, waardoor ze effectief kunnen sturen richting hun doelen op basis van een grondige analyse van hun positie en mogelijkheden.

Wat is het SFA Model en FOETSJE Methode?

Het SFA Model en de FOETSJE Methode worden gebruikt in organisatiebesluitvorming en bij de evaluatie van opties en adviesverlening.

Gebruik in organisatiebesluitvorming

Bedrijven staan vaak voor grote keuzes. De SFA methode helpt om te beslissen welke acties ze moeten ondernemen. Deze methode kijkt naar drie belangrijke dingen. Eerst of een optie goed past, dan of het echt kan en als laatste of mensen het zullen accepteren.

Dit zorgt ervoor dat bedrijven slimme keuzes maken.

Bij het maken van besluiten gebruiken managers de SFA methode na een SWOT analyse en een confrontatiematrix. Zo kunnen ze zien welke strategie het beste is voor hun bedrijf. Of ze nu willen groeien, stabiel blijven of kleiner worden, de SFA methode wijst de weg.

Dit zorgt ervoor dat bedrijven sterk staan in de markt en goed voorbereid zijn op de toekomst.

Evaluatie van opties en adviesverlening

Bij het SFA model kijk je goed naar drie dingen voor je kiest wat je doet met je bedrijf of product. Deze dingen zijn of iets past bij je bedrijf, of het kan met wat je hebt en of de mensen het willen.

Eerst moet je bedenken of de nieuwe plannen werken met wat je al doet en of ze helpen tegen problemen. Het is ook belangrijk om te kijken of je genoeg geld en spullen hebt om de plannen uit te voeren.

Daarna denk je na over of de mensen in je bedrijf blij zullen zijn met de plannen. Je wil niet dat ze boos worden omdat er iets verandert wat ze niet leuk vinden. Ook kijk je of de plannen goed zijn voor hoeveel geld je verdient en of ze niet te veel risico’s hebben.

Dit alles helpt om te beslissen welke weg je ingaat met je marketingstrategie. Kortom, het SFA model is als een wegwijzer die je helpt kiezen welke kant je op gaat met je producten zoals chocola, elektrische auto’s of zelfs een webshop.

Heb ik het SFA model nodig?

Het model is nodig bij de confrontatie tussen markt en de organisatie. De organisatie is bereid om te veranderen en pas graag nieuwe ontwikkelingen toe. Iedere organisatie wil zien welke bedreigingen eraan komen en wat noodzakelijk is om er tegen te beschermen.

SFA model maken

Het SFA model is gemaakt door Marketinggenerators. NU BEKIJKEN

Criteria voor Evaluatie van Opties

De criteria voor evaluatie van opties omvatten geschiktheid, haalbaarheid en acceptatie, evenals de noodzakelijkheid voor confrontatie tussen de markt en de organisatie.

Geschiktheid, haalbaarheid en acceptatie

Geschiktheid kijkt of een plan echt werkt voor jouw bedrijf. Het zorgt ervoor dat de zwaktes en bedreigingen worden aangepakt. Ook moet het plan passen bij wat je bedrijf belangrijk vindt en wil bereiken.

Haalbaarheid gaat over of je genoeg geld hebt voor het plan en of je de juiste dingen kunt doen binnen de tijd die je hebt. Heb je bijvoorbeeld de goede technologie of mensen die weten hoe alles moet?.

Acceptatie is ook heel belangrijk. Dit onderdeel checkt of het plan winst kan maken zonder te veel risico’s met geld. Het vraagt ook: past dit plan bij onze cultuur? En wat vinden belangrijke mensen zoals aandeelhouders ervan? Het kijkt zelfs naar hoe het plan het milieu kan raken.

Dit alles helpt jou om slimme keuzes te maken voor je bedrijf.

Welke variabelen heb ik nodig voor het model?

De afweging vindt plaats langs drie groepen van criteria, voordat er marketingstrategie kan worden bepaalt. Het SFA-model beoordeeld op:

1. Suitability

Deze criteria komen uit de externe analyse. Er moet gekeken worden of de opties wel passen bij de ontwikkelingen vanuit de externe analyse.

2. Feasibility

Deze criteria komen uit de interne analyse. Er moet worden vastgesteld in hoeverre de organisatie de capaciteiten en kwaliteiten heeft om de betreffende optie zo goed mogelijk uit te voeren.

3. Acceptability

Deze criteria gaan over de stakeholders en de financiële aspecten van de opties.

Na je strategiebepaling krijg je te maken met vier verschillende ontwikkelingsstrategieën /bedrijf-strategieën.

 • Groeistrategieën van Ansoff / spreidingsstrategieën;
  • Kern: groeien op eigen kracht
 • Stabiliteitsstrategieën met een offensieve karakter / aanvalstrategieën;
  • Kern: groeien d.m.v. horizontale samenwerkingsvormen
 • Stabiliteitsstrategieën met een defensief karakter / verdedigingsstrategieën / integratiestrategieën;
  • Kern: groeien d.m.v verticale integratie
 • Contractiestrategieën / saneringstrategieën / exitstrategieën;
  • Kern: terugtrekken.

Ga verder naar de ontwikkelingsstrategieën als je de confrontatiematrix hebt uitgewerkt en tot opties bent gekomen in het SFA model.

Strategiebepaling en Ontwikkelingsstrategieën

Het bepalen van de juiste strategie en ontwikkelingsstrategieën is essentieel voor het succes van een organisatie. Het SFA Model biedt een kader voor het identificeren van groei-, stabiliteits- en inkrimpingstrategieën, en helpt bij het bepalen van de aanpak na een SWOT analyse en confrontatiematrix.

Groei, stabiliteit en inkrimping strategieën

Groei, stabiliteit en inkrimping strategieën zijn essentiële concepten in organisatiebesluitvorming. Deze strategieën bepalen de richting van een bedrijf en kunnen leiden tot verschillende uitkomsten. Hier zijn de belangrijkste punten om te overwegen:

 1. Groei strategieën zoals marktpenetratie richten zich op het verhogen van de verkoop van bestaande producten aan bestaande markten.
 2. Marktentwikkeling omvat het betreden van nieuwe markten met bestaande producten om groeimogelijkheden te benutten.
 3. Productontwikkeling houdt in dat bedrijven nieuwe producten introduceren op hun huidige markten voor verdere groei.
 4. Diversificatiestrategieën verkennen nieuwe producten en nieuwe markten om risico’s te spreiden.

Aanpak na SWOT analyse en confrontatiematrix

Na de SWOT-analyse en de confrontatiematrix is het tijd om de SFA Matrix aan te pakken. Deze aanpak houdt in dat je kijkt naar de ontwikkelingsstrategieën van de organisatie, zoals groei, stabiliteit en inkrimping.

Deze strategieën helpen bij het bepalen van de volgende stappen voor de organisatie op basis van haar huidige positie in de markt. Het is belangrijk om deze strategieën zorgvuldig te overwegen en te kiezen welke het meest geschikt zijn gezien de externe en interne omgeving van de organisatie.

Zo kan de organisatie effectief sturen richting haar doelen, gebaseerd op een grondige analyse van haar positie en mogelijkheden.

Hoe kan ik het SFA Model toepassen?

Kort: Het SFA kan alleen worden toegepast aan de hand van de SWOT analyse. Daarna volgt de confrontatiematrix en kunnen opties worden verwerkt.

De uitkomsten van je onderzoek noteer je en je maakt een nummering van je keuzes op basis van je SWOT analyse. Dit houdt dus in dat nummer 1 de sterkste vaardigheid is, etc.

Vanaf deze positie confronteer je de markt met de organisatie. Aan de hand van mijn confrontatiematrix tool die je kan gebruiken in de marketingmodellen omgeving.

Dit is een voorbeeld die jij zelf kan invullen om te bouwen aan je marketingstrategie. Maak dit voordat je een begin kan maken aan het SFA model.

Confrontatiematrix

De SWOT -en Confrontatiematrix is gemaakt door Marketinggenerators. NU BEKIJKEN

In de confrontatiematrix zie je 4 verschillende kleuren:

 • Groen (positief): 3 t/m 5
 • Lichtgroen (licht positief): 1 t/m 2
 • Geel (neutraal): 0
 • Oranje (licht negatief): -2 t/m 1
 • Rood: (negatief): -5 t/m -3

Er kan gewerkt worden met cijfers of met plussen en minnen, het gaat erom wat het makkelijkst werkt. Om tot opties te komen wordt de markt geconfronteerd met de organisatie. De vier kwadranten worden met elkaar beoordeeld.

Confrontatiematrix invullen

De SWOT -en Confrontatiematrix is gemaakt door Marketinggenerators. NU BEKIJKEN

Hoe confronteert je de markt met de organisatie?

Je confronteert sterkte 1 met kans 1, sterkte 2 met kans 1 sterkte 3 met kans 1 etc.

 • Sterkte punten – Kansen: Worden de sterkte punten van de organisatie ingeschakeld om op kansen van de markt in te spelen?
 • Sterkte punten – Bedreigingen: Worden de sterkte punten ingeschakeld om bedreigingen van de markt af te weren?
 • Zwakke punten – Kansen: Worden de zwakke punten van de organisatie versterkt om op kansen van de markt in te spelen?
 • Zwakke punten – Bedreigingen: Worden de zwakke punten versterkt om weerstand te bieden van de bedreigingen op de markt?

Nadat de cijfers of plussen en minnen zijn ingevuld, krijg je een overzicht van de meeste rode vlekken en groene vlekken die leiden tot interessante opties. Je kiest 3/4 interessante ontwikkelingen die jouw probleemstelling / centrale vraagstelling kunnen beantwoorden.

Aan de hand van het SFA model wordt er berekend welke optie de beste keuze is voor de organisatie. Met de onderstaande vragen beoordeel je per optie welke het meest geschikt, haalbaar en aanvaardbaar is.

Geschiktheidsanalyse | Suitability

 1. Worden zwakheden/bedreigingen overwonnen?
 2. Worden sterkten/kansen benut?
 3. Past de strategie bij de doelstellingen en waarden van de onderneming?

Haalbaarheidsanalyse | Feasibility

 1. Kan de strategie worden gefinanceerd?
 2. Is de onderneming in staat op het vereiste niveau te presteren?
 3. Kunnen de vereiste bekwaamheden worden opgebracht
 4. Is de vereist technologie aanwezig?
 5. Kunnen de benodigde product/productiemiddelen verkregen worden?
 6. Kan de noodzakelijk marktpositie binnen de tijd worden bereikt?
 7. Kan aan mogelijke concurrentie-acties het hoofd worden geboden?

Aanvaardbaarheidsanalyse | Acceptability

 1. Te realiseren winstgevendheid
 2. Financiële risico’s
 3. Invloed op de vermogenstructuur (ratio-analyse – break even -analyse)
 4. Relatie met ondernemings-/bedrijfscultuur
 5. Veranderingen in de functievervulling in afdelingen
 6. Aansluiting op systemen en procedures
 7. Relatie met belangengroepen, invloed op omgeving

Belang van de SFA Model in Marketingstrategie

De SFA Model speelt een cruciale rol bij het bepalen van marketingstrategieën, doordat het helpt bij het integreren van marketinggeneratoren en het kiezen van zakelijke/marketingstrategieën.

Integratie met marketinggeneratoren

De SFA Model wordt gekoppeld aan marketinggeneratoren om te beoordelen of potentiële concurrentieacties geaccepteerd worden. Hierbij spelen factoren zoals winstgevendheid, financiële risico’s en impact op de bedrijfscultuur een rol.

Ook wordt gekeken naar functionele veranderingen in afdelingen, afstemming met systemen en procedures, en invloed op belangengroepen en de omgeving. Dit helpt bij het maken van keuzes voor zakelijke en marketingstrategieën, waaronder groei-, verdedigings- en exitstrategieën.

Defensieve strategieën omvatten bijvoorbeeld groei door verticale integratie, zoals integratiestrategieën, achterwaartse integratie en voorwaartse integratie.

Rol in keuze van zakelijke/marketingstrategie

Het SFA Model speelt een belangrijke rol bij het bepalen van zakelijke en marketingstrategieën. Door het evalueren van opties op geschiktheid, haalbaarheid en acceptatie, helpt het model bij het nemen van strategische beslissingen.

Na het bepalen van de marketingstrategie, worden vier ontwikkelingsstrategieën overwogen: groei, stabiliteit, inkrimping en verdediging. Het SFA Model wordt ook gebruikt in combinatie met competitieve strategieën, waardoor het een cruciaal hulpmiddel is bij het vormgeven van zakelijke en marketingstrategieën.

Wat kan ik uit het SFA model halen?

Uiteindelijk heb je dankzij het SFA model een ‘winnaar‘ / de gene die het meest geschikt, haalbaar en aanvaardbaar is voor je organisatie.

SFA model generator

De input van het SFA model is verwerkt met Marketinggenerators.

Het toepassen van marketingstrategie

Aan de hand van de ontwikkelingsstrategieën kies je een bedrijfsstrategie / marketingstrategie. De opties van het SFA model in het voorbeeld komen voort in een groeistrategie, verdedigingsstrategie en exitstrategie.

SFA model - ontwikkelingstrategieen

Typen groeistrategieën voor je organisatie

Bij een groeistrategie heb je de variabelen van het Ansoff model nodig.

Optie 1:

 • Marktpenetratie:Het doel van marktpenetratie is het vergroten van het huidige marktaandeel.
 • Marktontwikkeling:Het doel van marktontwikkeling is om via nieuwe markten het huidige product extra te gaan verkopen.
 • Productontwikkeling:Het doel is om nieuwe producten te introduceren ter vervanging van de oude huidige producten.
 • Diversificatie:Het doel is om nieuwe producten te lanceren op nieuwe markten met ter vervanging van de huidige succesvolle producten.

Typen verdedigingsstrategieën voor je organisatie

Optie 2:

Groeien door middel van verticale integratie

 • Integratie strategieën
  • Achterwaarts: schaalgrootte
  • Voorwaarts: Veelvermogensbeslag
 • Kopers direct benaderen
 • Eigen distributie kanaal

Typen exit strategieën voor je organisatie

Optie 3:

 • Tactische contractie, het afstoten van niet rendabele PMC

Typen aanvalstrategieën voor je organisatie

 • Groeien door middel van horizontale samenwerkingsvormen

Concurrentiestrategie i.c.m. het SFA model

Bij deze concurrentiebenadering wordt een frontale aanval verwacht te hanteren.In het voorbeeld is gekozen voor optie 1, omdat:

 1. de organisatie met zijn huidige producten een nieuwe markt wil betreden;
 2. de organisatie marktaandeel kan veroveren;
 3. de organisatie zijn positie in de markt kan verbeteren.

Zo heb je alle stappen behandelt dankzij het SFA model.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is het SFA model?

Het SFA model is een manier om te beslissen of een nieuwe marketingstrategie een goed idee is. Het kijkt naar binnen in je bedrijf en naar buiten naar de markt.

2. Hoe gebruik je het SFA model voor marketing?

Je kijkt eerst naar wat je bedrijf kan en naar je concurrenten. Dan zie je of jouw idee past bij wat klanten willen en of het goed is voor je bedrijf.

3. Wie hebben het SFA model gemaakt?

Het model is bedacht door twee mensen, Johnson en Scholes. Zij helpen marketeers om slimme keuzes te maken.

4. Kan het SFA model mij helpen te kiezen wat ik ga verkopen?

Ja, met het SFA model kun je beslissen over je assortiment. Bijvoorbeeld, of je elektrische fietsen gaat toevoegen of niet.

5 reacties

 1. Momenteel ben ik ook bezig met dit model voor een export strategie. Hoe worden de percentages berekend? Ik kom bij het optellen niet op dezelfde percentages uit als in het voorbeeld.
  Bedankt!

 2. ‘Het FOETSJE model analyseert alleen de Feasibility van de organisatie. De marketingstrategie van de organisatie is dan niet beoordeelt op geschiktheid en HAALBAARHEID(moet zijn aanvaardbaarheid)… Bij het SFA model weeg je deze criteria’s wel.’


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Voor de veiligheid is het gebruik van de reCAPTCHA-service van Google vereist, waarop het privacybeleid en gebruiksvoorwaarden van Google van toepassing zijn.

Ik accepteer de voorwaarden.