Het implementatieplan bestaat uit het oplossingsplan en het invoeringsplan.

  1. Oplossingsplan
  2. Uitvoeringsplan

Oplossingsplan

Het oplossingsplan geeft aan WAT de manier is om de ontwikkelde strategie vorm te geven. In het oplossingsplan worden de marketingdoelstellingen en marketinginstrumenten beschreven als onderdeel van de marketingstrategie.

De marketinginstrumenten en marketingdoelstellingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vloeien grotendeels in elkaar over. Bij het bepalen van de marketingstrategie wordt gekeken op welke manier en binnen welk tijdsbestek de vastgestelde marketingdoelstellingen bereikt kunnen worden.

Marketingdoelstellingen

Het doel van het bedrijven van marketing is uiteindelijk het behalen van doelen die van tevoren vastgelegd worden in de marketingdoelstellingen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om doelstellingen met betrekking tot:

  • De omzet
  • Het marktaandeel
  • De winst
  • De naamsbekendheid

De marketingdoelstellingen dienen SMART te worden geformuleerd.

Marketinginstrumenten

Het belangrijkste marketinginstrument is de marketingmix. Er zijn verschillende manieren om de marketingmix in te zetten. De meest bekende zijn de 4 P’s en het SIVA-model.

Via de marketingmix worden de verschillende marketinginstrumenten ingezet om de marketingstrategie te kunnen invullen en zo de gewenste doelstellingen te realiseren.

Invoeringsplan

Het invoeringsplan geeft aan HOE ontwikkelde strategie ten uitvoer gebracht kan worden. Het invoeringsplan geeft in detail aan welke activiteiten, door wie wanneer uitgevoerd moeten worden en welke middelen er voor nodig zijn om dit te realiseren. De beste methode om te gebruiken voor het maken van een invoeringsplan is de BART-methode.

Om de onderwerpen eenvoudig te kunnen onthouden wordt gebruik gemaakt van het acroniem BART wat staat voor Budget, Activiteiten, Resources en Tijd.

Budget

Het budget betreft een kosten/baten analyse om vast te stellen of de gekozen strategie daadwerkelijk leidt tot een positief resultaat. Een overzicht van alle kosten die gemaakt moeten worden zal bepalen of de strategie een positief dan wel negatief resultaat oplevert. Alle kosten die in relatie met deze strategie gemaakt worden moeten meegenomen worden in het kostenoverzicht.

Activiteiten

Om de gekozen strategie te kunnen invoeren zullen er activiteiten uitgevoerd moeten worden. Deze activiteiten kunnen uitgevoerd worden door eigen medewerkers of medewerkers van andere bedrijven. De uit te voeren activiteiten moeten leiden tot het bereiken van de in de opdrachtformulering gestelde doelstellingen en de doelstellingen die in het oplossingsplan zijn bepaald. Activiteiten hebben vaak een onderlinge afhankelijkheid waardoor het goed is deze in een planning weer te geven zodat de onderlinge afhankelijkheid inzichtelijk gemaakt wordt.

Het activiteitenplan omvat een overzicht van alle marketingactiviteiten, binnen een bepaalde periode, die ondergeschikt zijn aan de marketingdoelstellingen. Het is dus in feite een draaiboek waar precies het wat, wanneer, waar, hoe en wie van de marketingoperatie in staat. Het plan wordt ook gebruikt om de geplande activiteiten te controleren en eventueel bij te sturen.

Resources

Resources zijn alle middelen die nodig zijn om de activiteiten uit te voeren. Middelen kunnen bijvoorbeeld zijn medewerkers (zowel intern als extern), gereedschap, computers, communicatiemiddelen, auto’s, promotiemateriaal.

Tijd

Tijd in het invoeringsplan kent twee invalshoeken. De eerste is de netto tijd die medewerkers besteden aan de uit te voeren activiteiten. De tweede is de doorlooptijd van alle activiteiten bij elkaar. De netto tijd wordt verkregen door alle uren van alle medewerkers bij elkaar op te tellen. Let op dat bij elke medewerker een ander uurtarief of dag(deel)tarief kan behoren. Voor de berekening van de kosten moeten de uren en de tarieven dus apart berekend worden. De doorlooptijd van het totale project (invoeringsplan) wordt verkregen door alle afhankelijke activiteiten in de tijd uit te zetten. Hierdoor wordt de minimale doorlooptijd van het project bepaald. De overige activiteiten kunnen dan achtereenvolgend gepland worden rekening houdend met de beschikbaarheid van de resources.

Conclusie implementatieplan

Daarnaast moet er gezorgd worden voor een duidelijke link tussen beslissingen over de implementatie en de bevindingen uit de interne analyse. Is de implementatie wel mogelijk en/of staan alle neuzen dezelfde kant op om het uit te kunnen voeren? Dit zal namelijk zorgen voor consistentie in je marketingplan, maar het geeft ook beter inzicht in de mogelijkheden om het plan uit te voeren. Om te bepalen of je marketingstrategie succesvol is ingevoerd moet je evalueren en bijsturen. Confronteer daarom de oorspronkelijke doelstellingen met de verwachte doelstellingen.

Marketinginspanningen moeten constant worden getoetst om te kunnen bepalen of de gestelde doelstellingen zijn behaald. Is de gemaakte keuze in de marketingmix de ideale geweest waardoor de doelstellingen worden bereikt? Toetsing geschiedt met behulp van marktonderzoek. Het geheel wordt geëvalueerd en dient als input voor een nieuw marketing planningsproces. Het schrijven van een marketingplan kan gebeuren voor een afdeling, een gehele organisatie, of voor een afzonderlijk product of dienst.

Door te evalueren kunnen aanvullende criteria geformuleerd worden ter verbetering van de implementatie en de organisatie. Hiermee maak je van je van je marketingstrategie een succes.

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Voor de veiligheid is het gebruik van de reCAPTCHA-service van Google vereist, waarop het privacybeleid en gebruiksvoorwaarden van Google van toepassing zijn.

Ik accepteer de voorwaarden.