Voordat je eindelijk kan beginnen aan een marketingplan, moet je achterhalen hoe gezond de organisatie is op financieel gebied. Met behulp van kengetallen achterhaal je of de financiële situatie van de organisatie positief of negatief is.

Kengetallen

Het is belangrijk om de kengetallen niet alleen te berekenen maar om er ook echt iets mee te doen indien nodig. Bereken de kengetallen om te zien hoe de financiele situatie is van de organisatie.

Rentabiliteit Totale Vermogen

Hiermee bereken je de winstgevendheid van het totale vermogen. Hoe rendabel is het bedrijf?

  • RTV = (winst voor belasting & rentekosten : totaal vermogen) x 100

Rentabiliteit Vreemd Vermogen

Hiermee berken je hoeveel het aantrekken van vreemd vermogen heeft gekost.

  • RVV = (interest / vreemd vermogen) x 100

Rentabiliteit Eigen Vermogen

Hiermee bereken je de winstgevendheid van het eigen vermogen.

  • REV = (nettowinst / eigen vermogen) x 100

Hefboom effect

Als de RVV lager is dan de RTV levert het geleende geld je geld op. Voor een positief hefboomeffect moet het RTV altijd hoger zijn dan de RVV.

Current Ratio

Kan ik aan mijn betalingsverplichtingen doen op de kort termijn?

  • CR = vlotte activa / kortlopende schulden

Quick Ratio

Kan ik op korte termijn aan mijn betalingsverplichtingen voldoen als mijn voorraad nog niet is omgezet in geld?

  • QR = (vlotte activa – voorraad) / kortlopende schulden

Solvabiliteit

Hoeveel procent van mijn totale vermogen bestaat uit eigen vermogen?

  • SOLV = (eigen vermogen / totaal vermogen) x 100

Debt ratio

Geeft aan hoeveel van je totale activa is gefinancierd met vreemd vermogen

  • DR = vreemd vermogen / totaal vermogen

Return on sales

Bedrijfsresultaat in % van de omzet.

  • ROS = (winst / omzet) x 100

Netto werkkapitaal

Hoe groter het netto werkkapitaal, hoe gemakkelijker kortlopende schulden kunnen worden afgelost.

  • NWK = vlotte activa – kort vreemd vermogen

Conclusie kengetallen

Valt er iets op? Het kan zijn dat de onderneming moet zorgen voor meer liquide middelen om de Quick en Current ratio te verbeteren. Of dat de onderneming iets moet doen aan de verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen.

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *