De waardeketen van Porter bestaat uit primaire en ondersteunde activiteiten. De waardeketen van Porter wordt per onderdeel behandelt om meer inzicht te geven, welke onderdelen je kan aanpassen voor je organisatie. Wanneer je een strategie hebt bepaald, is het tijd om deze te gaan implementeren.

Heb ik de waardeketen van Porter nodig?

Met de waardeketen van Porter (value chain) bedenk je een strategie die gaat implementeren met de ketens van de organisatie. De waardeketen van Porter geeft inzicht in relevante activiteiten om je strategie te kunnen implementeren. Met deze inzichten kan je meer concurrentievoordeel halen om de concurrentie een stap voor te zijn.

Welke variabelen heb ik nodig?

Primaire activiteiten

 • Research Development
 • Ontwerp van processen
 • Productie
 • Marketing

Ondersteunde activiteiten

 • Beheer gebouwen en machines
 • Financiering en verzekering
 • Accounting

Hoe kan ik de waardeketen toepassen?

Elke keten van de waardeketen van Porter (value chain) kent zijn projecten om de organisatie te verbeteren. Je past enkele onderdelen van de keten toe, zodat je deze kan optimaliseren voor je organisatie.

Research & Development

Bij deze waardeketen van Porter kan je onderzoeken verrichten om je capaciteit te vergroten. De onderstaande onderzoeksprojecten zijn gericht op de food-sector. Een aantal onderzoeksprojecten zijn:

 • Verlaging van afval: Je onderzoekt naar efficienter hergebruik van afval.
 • Betere controlemethodieken: Je onderzoekt problemen, die veroorzaakt worden door het gebruik van verkeerde grondstoffen. Door deze grondstoffen effectiever op voorhand te controleren daalt je uitval.
 • Aansluiting bij automatisch bestelsysteem: Je onderzoekt hoe de kosten van bestellen verminderd kunnen worden.
 • Magazijn optimalisatie: Je onderzoekt hoe het magazijn geoptimaliseerd kan worden met snellere doorlooptijden, waardoor de magazijnkosten lager worden.
 • Onderzoek energieleveranciers: Je onderzoekt wat de meest gunstige energieleveranciers zijn.

Ontwerp van processen

 • Leveranciers: Je bepaalt wie de goedkoopste, duurste of betrouwbaarste leveranciers zijn?
 • Magazijnsamenstelling: Je bepaalt hoe groot de opslag moet zijn voor ieder grondstof.
 • Productsamenstelling: Je onderzoekt of het recept verbeterd kan worden.

Productie

Je hebt altijd de mogelijkheid om de productie te vergroten, ten koste van de kwaliteit.

Marketing

In deze waardeketen van Porter (value chain) bepaal je de inkoopprijs en adviesprijs voor je product(en). Daarnaast verzorg je in de waardeketen van Porter ook de promotie voor je product(en). Enkele promotie kunnen bestaan uit de volgende onderdelen:

Extra acties

 • Proefverpakkingen
 • Geld teruggave
 • Combinatieverpakkingen

Buiten de winkel

 • Televisiereclame
 • Social media
 • Billboards
 • Advertenties in de printmedia
 • Flyers uitdelen

Verpakking

 • Eenvoudige verpakking
 • Verpakking met standaard
 • Verpakking met bijzondere uitstraling en herkenning

Ook doe je in deze waardeketen van Porter, marktonderzoek. Je doet onderzoek naar de prijslijst van je concurrenten en een kwaliteitsonderzoek om je producten erop aan te passen, indien dit nodig is.

Beheer gebouwen en machines

Bij uitbreiding van je machinepark moet je altijd nagaan wat de verwachte extra opbrengsten (of minder kosten) zijn ten opzichte van de investering. Bij deze waardeketen van Porter horen de volgende onderdelen:

 • Aankoop machines
 • Gebouwen
 • Verkoop machines

Financiering en verzekering

Welke risico’s kan jij als ondernemer zelf dragen en welke risico’s moet je gaan verzekeren? Er zijn allemaal potentiële rampen die jouw bedrijf een kapitaal zouden kunnen kosten. In deze waardeketen van Porter bepaal je een investeringspakket. Dit bestaat uit verzekeringen voor gebouwen, machines, etc. voor de komende jaren. Houd er rekening mee dat de solvabiliteit en liquiditeit positief zijn om een verzekering af te sluiten. De onderstaande onderdelen horen bij een debiteurenbeleid of een verzekeringsbeleid:

Debiteurenbeleid

 • Gebruik van factoring
 • Gebruik van debiteurenadministratie
 • Administratieve organisatie
 • Klanten in het klantrelatiegsegment: direct betalen, 30 dagen, 60 dagen of 90 dagen
 • Klanten in het prijssegment: hetzelfde termijn
 • Klanten in het kwaliteitsegment: hetzelfde termijn

Verzekering

 • Gebouwen: Keert uit bij schade aan de gebouwen
 • Aansprakelijkheid: keert uit bij schade door aansprakelijkheid
 • Milieu: vergoed de kosten van het opruimen van milieuschade
 • Kredietverzekering: beschermt je tegen faillissement, non-belasting of surseance van betaling.

Accounting

Balans

De balans geeft een indicatie op het vermogen van een bedrijf. De activa geef de bezittingen weer en de passiva geeft de schulden weer van de organisatie. De onderstaande onderdelen horen bij een balansrekening.

Activa

 • Gebouwen: De boekwaarde van gebouwen (boekwaarde minus jaarlijkse afschrijvingen) en de latere uitbreidingen van het magazijn
 • Machines
 • Voorraad gereedproduct
 • Voorraad grondstoffen
 • Debiteuren: een klant die nog moet betalen, ook wel een schuldenaar genoemd
 • Banksaldo

Passiva

 • Eigen vermogen: het vermogen van de onderneming. Dus niet alleen de aandelenkapitaal, maar ook alle reserves.
 • Leningen: (lang vermogen)
 • Crediteuren: Partijen waar je nog openstaande rekeningen hebt lopen
 • Te betalen VPB: (vennootschapsbelasting)
 • Bankschulden (kortlopend vermogen)

Resultatenrekening

De resultatenrekening (ook bekend als winst- en verliesrekening) maakt onderdeel uit van de jaarrekening en geeft een verklaring voor de verandering van het vermogen. De onderstaande onderdelen horen bij een resultatenrekening van de waardeketen van Porter.

 • Netto omzet
 • Mutatie voorraad gereed product / onderhanden werk
  Som der bedrijfsopbrengsten
 • Kosten grond-/hulpstoffen
 • Kosten uitbesteed werk/externe kosten
 • Lonen/salarissen
 • Sociale lasten
 • Afschrijvingen
 • Overige bedrijfskosten
  Bedrijfsresultaat
 • Interestkosten
 • Interestinkomen
  Financieel baten en lasten
 • Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting
 • Belastingen over de winst
 • Buitengewoon resultaat voor belasting
  Nettowinst

Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

 • Aanpassing afschrijving
 • Aanpassen mutatie debiteuren
 • Aanpassing mutatie voorraad grondstoffen
 • Aanpassingen mutatie crediteuren
  Kasstroom uit bedrijfsoperatie
 • Ontvangen interest
 • Ontvangen dividend
 • Betaalde interest
 • Betaalde belasting
  Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 • Investeringen vaste activa
 • Desinvesteringen vast activa

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 • Ontvangst uit lopende schulden
 • Aflossing langlopende schulden
 • Mutatie kortlopende schulden
 • Betaalde dividend
  Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto kasstroom

Nettokasstroom

Wat kan ik eruit halen?

Elke onderdeel van de waardeketen van Porter (value chain) kan je aanpassen voor je organisatie. De onderdelen bekijk je op strategisch niveau (op een langer termijn), omdat je niet elk jaar een verandering kan toepassen. Je blijft dus consistent aan je beslissingen. De onderdelen van dit waardeketenmodel zijn te gebruiken om meer inzicht te krijgen in je bedrijfsprocessen.

Nog geen reacties, laat een reactie achter!


Plaats een vraag