Skip to content

Marketingbegrippen/ marketingtermen

Wat is customer intimacy?

Customer intimacy is de letterlijke vertaling van klantenpartnerschap. Het staat voor het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van de relatie.

Wat is een marketingdoelstelling?

Eenmarketingdoelstelling is het resultaat of doel dat je wilt bereiken. Dit is uitgedrukt in tijd of in percentages.

Wat is een operationeel marketingplan?

Een operationeel marketingplan (korte termijn) is een methode om een plan binnen jaar uit te voeren. In dit rapport bepaal je bijv. het aantal personeel, het aantal spullen en de financiering.

Wat is een strategisch marketingplan?

Een strategisch marketingplan (lange termijn) is een methode om een plan uit te voeren voor een periode van 5 jaar. In dit rapport bepaal je de concurrentie en hoeveel procent van de markt je in handen wilt krijgen.

Wat is strategie?

Een strategie is gekozen door een organisatie. Het gekozen koers is gericht op de verwezenlijking van de door haar geformuleerde doelstellingen. Het houdt rekening met de langetermijnafstemming tussen de eigen organisatie en de externe omgeving.

Wat is strategisch marketingmanagement?

Strategisch marketing management houdt zich bezig met het proces van identificeren en het definiëren. Het leveren van klantwaarde door de vraag centraal te stellen welke posities de organisaties op welke markten en met welke middelen wil innemen, op welke tijdstippen op de lange termijn ze dat wil doen en op welke wijze.

Wat is een segment?

Een segment is een groep afnemers die gemeenschappelijke kenmerken vertonen (zoals gelijksoortige behoefte, gedrag of sociaal demografische kenmerken) en min of meer hetzelfde reageren op marketinginspanningen van aanbieders.

Wat is een interne analyse?

Een interne analyse is een onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de organisatie op basis van een doorgrondig van het middelenprofiel van de organisatie. Het doel is inzicht te verkrijgen in de (potentieel) onderscheidende middelen van de organisatie die de basis zijn voor haar unieke waardeproposities voor klanten en concurrentievoordeel in de markt.

Wat is een productportfolio?

Een productportfolio is een weergave van de producten van de organisatie (of strategische business unit) in een relatieve bedrijfspositie en marktaantrekkelijkheid.

Wat is een strategische optie?

Een strategisch optie is een mogelijkheid voor een organisatie om tot verbeterd of nieuw concurrentievoordeel te komen via betere of nieuwe waardecreatie op basis van een verband tussen ontwikkelingen die zich in haar omgeving voltrekken en haar beschikbare middelen en vaardigheden.

Wat is een marketingmix?

De marketingmix is het geheel van tactische marketinginstrumenten dat kan worden gebruikt om en coherente set van marketingactiviteiten te formuleren, gericht op het leveren van klantwaarde in lijn met de waardepropositie.

Wat is marktgerichtheid?

Marktgerichtheid is de mate waarin een organisatie het marketingconcept heeft geimplementeerd, wat blijkt uit normen en waarden die het belang van het leveren van klantwaarde vooropstellen en het systematisch gebruik van actuele informatie over klantengroepen en concurrenten in beslissingen.

Wat is marketing accountability?

Marketing accountability houdt zich bezig met de vraag wat marketingactiviteiten werkelijk financieel opleveren.

Wat is een marketingafdeling?

Eenmarketingafdeling is een organisatie-eenheid met medewerkers die offcieel marketingtaken uitvoert in een organisatie.

Wat is een meso analyse?

De factoren van de meso analyse /meso omgeving draaien om niet direct maar indirecte factoren die op de omgeving in kan spelen.

Wat is een macro analyse?

De macro analyse (omgeving) is de omgeving waar de onderneming geen invloed op heeft. De macro analyse bestaat uit kansen en bedreigingen die voort komen uit het landschap waarin het actief is.

Wat is een externe analyse?

De externe analyse is een onderzoek naar de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie met als doel het verwerven van inzicht in de huidige en toekomstige succesfactoren van de markt, alsmede in de eigen positie in de markt.

Wat zijn strategische issues?

Strategisch issues zijn de aandachtspunten waarbij externe ontwikkelingen en interne middelen elkaar versterken of juist verzwakken. Onderstaand vind je een lijst van modellen voor je issues.

Wat is een USP?

Een USP (Unique Selling Point) is een uniek voordeel van je product of dienst. Het voordeel onderscheidt je van de concurrentie.

Wat zijn strategische groepen?

Strategische groepen zijn bedrijven die soortgelijke strategieën hanteren binnen een branche. Als gevolg hiervan ontstaan er clusters van bedrijven die op dezelfde strategische kenmerken in de markt concurreren.

Wat zijn omgevingsfactoren? (DESTEP)

Omgevingsfactoren zijn externe factoren waarop je geen invloed op hebt. Het is een onderdeel van de macro-omgeving in een marketingplan.

Wat is een product marktcombinatie? (PMC)

Een product marktcombinatie (PMC) is een unieke combinatie van een product voor een specifieke groep klanten. Om tot een product marktcombinatie te komen is een afbakening voor het product nodig.

Wat is productontwikkeling?

Een productontwikkeling is het proces dat een product doormaakt voordat het op de markt verschijnt. Het is een nieuw product of dienst in een bestaande markt.

Wat is operationele marketing?

Operationele marketing houdt zich bezig met de manier waarop aan afnemers op duurzame wijze waarde kan worden geboden. Deze zijn in de perceptie van de afnemers superieur en onderscheidend.

Wat is marktsegmentatie?

Marktsegmentatie is het opdelen van de afnemers in de markt voor een bedrijf. Deze afnemers worden ingedeeld in segmenten. Elk segment wordt ook gezien als een groep mensen. Deze groep mensen (groep consumenten) hebben gemeenschappelijke kenmerken.

Wat zijn bedrijfsprocessen?

Bedrijfsprocessen zijn een ordening van activiteiten om een product of dienst te leveren met een toegevoegde waarde voor de klant. Het is een keten van activiteiten die gekoppeld en bestuurd worden door beslissingen.

Wat is experience marketing?

Experience marketing is een marketing techniek om ‘emotie’ los te laten bij de consument. De consument ervaart het product en/of dienst. Je bouwt de wereld rondom het product en/of dienst. De beleving van de consument blijft hangen waardoor gratis publiciteit door de consument wordt gegenereerd.

Wat zijn klantprofielen?

Een klantprofiel is een beschrijving van de kenmerken van een klant. Deze kenmerken zijn specifiek en relevant voor de communicatie met de klant. Onderstaand vind je een lijst van modellen voor je organisatie.

Wat is het ABCD model?

Het ABCD model is een onderdeel van de externe analyse op meso niveau.

Wat is een SWOT-analyse?

De SWOT analyse (Sterkte-zwakteanalyse) is een onderdeel van de externe analyse. De afkorting staat voor: Strenghts Weaknesses Opportunities Threats De SWOT analyse kan worden ingevuld in de marketingmodellen omgeving. Om vervolgens de confrontatiematrix samen te stellen.

Wat betekent marketingstrategie?

Marketingstrategie is een juiste fit tussen markt en organisatie om vervolgens de doelgroep te benaderen met de marketingmix.